ARTA - The Romanian Association - Asociatia Romanilor din Triunghiul de Aur

Bine Ati Venit!

Asociatia Romanilor din Triunghiul de Aur (ARTA) este o initiativa culturala, educationala si informationala, fara apartenenta politica si religioasa, care isi propune sa promoveze elementul romanesc si sa il integreze in realitatea canadiana.
ARTA este o asociatie non-profit, care se constituie ca entitate legala prin inregistrare in Kitchener, Ontario, Canada, in urma Adunarilor Generale de Constituire, tinute in datele de 10 Septembrie si 1 Octombrie 2000.

Capitorlul 2: Membrii Asociatiei

2.1 Calitatea de membru

Pot fi membri ai Asociatiei persoanele fizice care subscriu la misiunea si obiectivele asociatiei si care respecta principiile recunoscute de catre aceasta. Prin adeziunea lor la Asociatie, membrii consimt:

 • Sa dea dovada de respect, toleranta, solidaritate si curtoazie in relatiile cu ceilalti membri, eliminind orice forma de etichetare, denigrare, calomnie sau atacuri la persoana
 • Sa dea dovada de obiectivitate si integriate in relatiile cu asociatia
 • Sa sprijine, dupa puteri, dezvoltarea comunitatii romanesti din Canada si buna integrare a romanilor in societatea canadiana
 • Sa promoveze Asociatia si sa militeze pentru atragerea de noi membri
 • Asociatia poate conferi titulul de Membru Onorific personalitatilor care adera la misiunea asociatei si o sprijina in indeplinirea obiectivelor.

2.2. Drepturile membrilor

 • Sa participe la orice actitivate a asociatiei
 • Sa-si exprime liber opinia in cadrul asociatiei
 • Sa aleaga si sa fie alesi in structurile organizatorice ale Asociatiei
 • Sa aiba acces la toate informatiile privitoare la asociatie
 • Sa se retraga din asociatie la cerere
 • Sa faca propuneri concrete de poiecte, programe si activitati
 • Sa beneficieze de reduceri la anumite activitati organizate de Asociatie

2.3 Obligatiile membrilor

 • Sa respecte statutul si regulamentele asociatiei
 • Sa achite cotizatia anuala
 • Sa actioneze intr-o maniera responsabila in raport cu asociatia si cu ceilalti membri
 • Sa nu exprime pareri personale in numele Asociatiei

2.4 Conditii de admisibilitate

Membrii activi

 • Virsta minima 18 ani
 • Aderarea prin semnatura la principiile Asociatiei
 • Achitarea cotizatiei anuale

Membri onorifici

 • Acceptarea in scris a titulului de Membru Onorific

2.5 Pierderea calitatii de membru

Calitatea de membru al asociatiei ARTA se poate pierde

 • La cerere, prin demisia prezentata in scris
 • In urma neachitarii cotizatiei in conditiile prescrise in statut si regulamente
 • Prin hotarirea adunarii Generale, in conformitate cu regulamentele Asociatiei

Membrilor onorifici li se poate retrage titlul prin hotarirea Adunarii Generale.

2.6 Evidenta membrilor

Un registru confidential, cuprinzind numele, adresele membrilor si evidenta achitarii cotizatiei, va fi tinut la sediul Asociatie. Executivul este garantorul confidentalitatii acestui registru. Fiecare membru are acces la datele sale personale.

Capitole 3: Structura decizionala a asociatiei ARTA

3.1 Structura Asociatiei este constituita din Adunarea Generala si Executiv.

3.2 Adunarea Generala (AG)

AG reprezinta forul suprem legislativ al Asociatiei. In cadrul AG, fiecare membru activ dispune de un (1) vot. AG se intruneste cel putin o data pe an, in termen de minimum 10 zile si maximum 90 zile de la incheierea anului financiar, precum si in sesiune extraordinara, la aparitia unor situatii de exceptie pentru care Executivul nu are mandat.

Convocarea se face prin invitatie scrisa, in care se precizeaza ziua, ora, locul si ordinea de zi  adunarii. Convocarea trebuie trimisa cel tirziu cu 10 zile lucratoare inaintea datei de reuniune.

Ordinea de zi a AG anuale trebuie sa mentioneze urmatoarele:

 • Numirea unui moderator
 • Raportul de activitate al Asociatiei
 • Raportul financiar al Asociatiei
 • Numirea unui verificator
 • Nominalizarea si alegerea membrilor Executivului
 • Amendamentele propuse la statut sau la regulamente
 • Propuneri de membri onorifici
 • Orica alta informatie considerata oportuna

3.3 Adunarea Generala Extraoridinara (AGE)

AGE poate fi convocata in 10 zile lucratoare urmatoare cererii de catre 25% dintre membrii activi ai Asociatiei sau de catre Executiv. Ordinea de zi a AGE nu poate cuprinde decit chestiunile mentionate in avizul de convocare.

3.4 Atributiile Adunarii Generale

 • Adopta si modifica statutul si regulamentele Asociatiei
 • Stabileste cuantumul cotizatiei anuale
 • Adopta executarea exercitiului financiar si a mandatului precedent
 • Alege executivul
 • Defineste mandatul Executivului (punerea in practica a obiectivelor Asociatiei in exercitiul financiar curent)
 • Adopta bugetul pentru exercitiul financiar urmator
 • Aproba un verificator
 • Dispune dizolvarea, daca este cazul
 • Aproba propunerile de membri onorifici
 • Aproba pierderea calitatii de membru

3.5 Convocarea Adunarii Generale

AG este convocata de catre Secretarul Asociatiei cu aprobarea Presedintelui, in termen de maximum 90 zile de la incheierea anului financiar. Adunarea Generala Extraordinara poate fi convocata la cererea Executivului, care adopta decizia de convocare cu majoritate simpla a membrlior sai activi, sau la cerere a cel putin 25% din numarul membrilor activi ai Asociateii.

3.6 Consituirea Adunarii Generale

Quorumul AG este constituit prin intrunirea a 50% din numarul membrilor activi plus 1, prezenti sau reprezentati prin procura. In cazul neintrunirii quorumului, se convoaca o noua Adunare, care este legitim constituita indiferent de numarul de participanti.

AG este condusa de un moderator propus de Executiv si aprobat cu majoritate simpla (50% din cei prezenti plus 1). Toate hotaririle se iau cu majoritate simpla, cu exceptia modificarilor de statut si a hotaririi de dizolvare a Asociatiei care se iau cu majoritate calificata (2/3 din cei prezenti plus 1). Persoanele cu drept de vot in cadrul Adunarii Generale ale ARTA trebuie sa fie membri ai Asociatiei de cel putin o luna de zile (30 de zile calendaristice).

Sedintele AG se vor desfasura in limba romana, iar in cazuri speciale, in limba enlgeza sau franceza. AG hotareste limba in care se vor desfasura sedintele. Un proces verbal este intocmit de catre Secretar pentru fiecare Adunare Generala. O copie a procesului verbal este pastrata la sediul Asociatii si va fi pusa la dispozitia membrilor asociatiei la cerere. In corespondenta cu organele de stat canadiene, se va folosi una din clele 2 limbi oficiale ale Canadei.

3.7 Nominalizarea candidatilor pentru Executiv

Secretarul Asociatiei este responsabil cu evidenta posturilor disponibile si evidenta propunerilor de candidati pentru aceste posturi. Nominalizarea de candidati se accepta pina in ultima zi a exercitiului financiar.

3.8 Alegerea membrilor Executivului

 • Numirea unui comitet de scrutin compus din 2 persoane
 • Alegerea prin vot  secret cu majoritae simpla (50% din cei prezenti plus 1)
 • Numararea voturilor de catre membrii comitetului de scrutin
 • Anuntarea membrilor alesi
 • Contestarea rezultatelor alegerilor se face dupa anuntarea rezultatelor, caz in care buletinele sunt renumarate de catre membrii comitetului de scrutin si de catre moderator. Distrugerea buletinelor de vot se va face dupa o perioada de 30 de zile de la data alegerilor.

3.9 Executivul

Este ales de catre AG si este compus din

 • Presedinte
 • Vicepresedinte
 • Secretar
 • Contabil
 • Casier

.Responsabil pe probleme: 

* arta si cultura

 • activitati sportive

* publicatii„mass-media

 • sociale
 • tineret/copii/seniori (La adunarea generala din 26 ianuarie 2012 s-a hotarit comasarea functiilor de responsabil tineret/copii si responsabili seniori)
 • noi veniti

3.10 Responsabilitatile Executivului

Executivul are urmatoarele responsabilitati generale:

 • Planifica, organizeaza si realizeaza activitatile care asigura atingerea obiectivelor Asociatiei
 • Pregateste Adunarile generale
 • Asigura buna functionare a gestiunii
 • Solicita contabiliului un document al situatiei financiare anuale a Asociatiei pe care il prezinta AG
 • Activeaza pentru completarea surselor de finatare prin donatii, subventii, sponsorizari, etc.
 • Militeaza pentru largirea rindurilor Asociatiei
 • Propune personalitati eligible pentru a deveni membri onorifici
 • In situatii extraordinare, stabileste pozitia care va fi sustinuta public de catre Asociatie
 • In cazul indisponibilitatii unui membru al Executivului, Executivul va coopta un membru activ al Asociatiei cu titlu interimar (cu exceptia presedintelui, care va fi inlocuit automat de catre vicepresedinte)
 • In cazul in care unul sau mai multi membri ai Executivului demisioneaza, executivul are autoritatea sa coopteze inlocuitori pentru respectivele pozitii pina la urmatoarea Adunare Generala.

Urmatorii membri din Executiv mai au si alte sarcini specifice, dupa cum urmeaza:

Presedintele

 • Conduce toate adunarile executivului
 • Este purtatorul de cuvint al Asociatiei
 • Mentine dialogul cu alte organizatii, Guvernul Romaniei, asociatii romanesti din Canada si din alte tari
 • Decide votul in caz de balotaj
 • Convoca Adunarea Generala
 • Are drept de semnatura

Vicepresedintele

 •  Inlocuieste presedintele in absenta acestuia

Secretarul

 • Convoaca AG la decizia presedinteleui
 • Tine – la zi lista de membiri
  • procesul verbal al AG si al sedintelor executivului
  •  evidenta posturilor disponibile pentru nominalizari si a propunerilor de candidati pentru  aceste posturi

Contabilul

 • Tine evidenta intrarilor si iesirilor din contul Asociatiei
 • Semneaza toate efectele bancare ale Asociatiei
 • Prezinta lunar Executivului situatia finaciara a Asociatiei

Casierul

 • Incaseaza cotizatia si alte venituri si le depune in contul Asociatiei, eliberind chitante de incasare
 • Face parte din Executiv fara drept de vot, dar cu drept de vot si semnatura in absenta contabilului, prin delegatie speciala, semnata de contabil sau presedinte

Responsabilii pe probleme au sarcini specifice fiecarei pozitii. Membrii Executivului nu se pot angaja in dezbateri publice si nu pot lua pozitie publica in numele Asociatiei in probleme politice, religioase sau in orice alte dezbateri partizane.

3.11 Functionarea Executivului

Executivul se intilneste o data pe luna. Adunarea Executivului este legal constituita cind 50% plus 1 din membrii activi ai Executivului, dar nu mai putin de 3 (trei), sunt prezenti, inclusiv presedintele sau vicepresedintele. Executivul functioneaza pe baza de conducere consensuala. In caz de imposibilitate de ajungere la consens, hotaririle se vor lua prin vot secret (majoritate simpla, 50% din cei prezenti plus 1). Toate rezolutiile vor fi validate printr-o majoritate simpla.

Membrii Executivului servesc interesele asocitatiei fara nici un fel de remuneratie sau profit.

Quorum – 50% din membrii Executivului care sunt prezenti plus 1, pentru luarea oricarei decizii valabile.

3.12 Mandatul Executivului

Durata mandatului membrilor Executivului este de doi ani, cu exceptia primului mandat pentru jumatate din membrii Executivului (presedinte, secretar, casier, precum si responsabili pe probleme de arta/cultura, mass-media si tineret/copii), care au mandat de un an.

Capitolul 4: Finante

Asociatia functioneaza prin autofinantare. Sursele de venit vor fi: cotizatiile membrilor Asociatiei, donatii, subventii, sponsorizari, incasari din activitati si servicii prestate. Asociatia nu poate accepta finantari conditionate.

4.1 Structura cotizatiilor anuale

Membrii individual $15 anual

4.2 Anul financiar incepe la 1 noiembrie si se termina la 31 octombrie anul urmator.

4.3 Documentele contabile (DC)

DC sunt pastrate la sediul Asociatiei. Toate cecurile si celelalte instrumente de plata ale Asociatiei vor fi semnate de catre contabil si de catre presedinte.

Capitolul 5: Alte dispozitii

5.1 Statul Asociatiei poate fi modificat de catre Adunarea Generala prin vot calificat.

5.2 Dizolvarea Asociatiei

Dizolvarea Asociatiei se poate face prin hotarirea majoritatii calificate a Adunarii Generale legal constituite sau prin hotarire judecatoreasca. In caz de dizolvare a Asociatiei, dupa plata datoriilor, in masura in care ramin active disponibile, acestea urmeaza sa fie donate altei organizatii romanesti din Canada, ale carei misiune, obiective si valori sunt similare cu cele ale Asociatiei.

5.3 Chestiunile neprevazute se vor rezolva conform legislatiei canadiene in vigoare.

5.4 Intrarea in vigoare a statutului

Prezentul statut a fost dezbatut si aprobat cu ocazia Adunarii Generale ale ARTA in datele de 10 septembrie si 1octombrie 2000. Sunt considerati membrii fondatori cei care au participat la una din cele patru intruniri (9 aprilie, 28 mai, 10 septembrie si 1 octombrie 2000) care au condus la fondarea ARTA.

Amendament votat in 4.02.2016 Presedintele asociatiei nu poate avea mai mult de 2 mandate consectutive in cadrul asocatitei cu un total de 4 ani.

 

Event, News
ianuarie 25, 2020

Ziua Femeii

Event, News
octombrie 6, 2019

Revelion 2020

Event, News
octombrie 6, 2019

Ziua României

1 2 3 24

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: An access token is required to request this resource.
Type: OAuthException
Solution: See here for how to solve this error
Close Menu